Publications

2022

Jin-Tae Kim, Wei Ouyang, Hanul Hwang, Hyoyoung Jeong, Soohyeon Kang, Sanjeeb Bose, Sung Soo Kwak, Xiaoyue Ni, Hyeonsu Kim, Jaehong Park, Hope Chen, Alan Soetikno, Joohee Kim, Shuai Xu, Leonardo P Chamorro, John A Rogers, Dynamics of plosive consonants via imaging, computations, and soft electronics, Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (46), e2214164119 (2022).

Xinchen Ni, Haiwen Luan, Jin-Tae Kim, Sam I Rogge, Yun Bai, Jean Won Kwak, Shangliangzi Liu, Da Som Yang, Shuo Li, Shupeng Li, Zhengwei Li, Yamin Zhang, Changsheng Wu, Xiaoyue Ni, Yonggang Huang, Heling Wang, John A Rogers, Soft shape-programmable surfaces by fast electromagnetic actuation of liquid metal networksNature communications 13 (1), 1-9 (2022).

Yun Bai, Heling Wang, Yeguang Xue, Yuxin Pan, Jin-Tae Kim, Xinchen Ni, Tsu-Li Liu, Yiyuan Yang, Mengdi Han, Yonggang Huang, John A Rogers, Xiaoyue NiA dynamically reprogrammable surface with self-evolving shape morphingNature 609, 701–708 (2022).

Changsheng Wu, Alina Y Rwei, Jong Yoon Lee, Wei Ouyang, Lauren Jacobson, Haixu Shen, Haiwen Luan, Yameng Xu, Jun Bin Park, Sung Soo Kwak, Xiaoyue Ni, Wubin Bai, Daniel Franklin, Shuo Li, Yiming Liu, Xinchen Ni, Amanda M Westman, Matthew R MacEwan, John A Rogers, Mitchell A Pet, A wireless near-infrared spectroscopy device for flap monitoring: proof of concept in a porcine musculocutaneous flap modelJournal of reconstructive microsurgery 38 (02), 096-105 (2022)

Wenbo Ding, Amir H Alavi, Francesco Fioranelli, Gang Li, Xiaoyue Ni, Linqi Song, Sensing, processing, computing and networking for the era of wearablesDigital Signal Processing 125, 103569 (2022)

2021

Zihan Wang, Jiarong Li, Yuchao Jin, Jiyu Wang, Fang Yang, Gang Li, Xiaoyue Ni, Wenbo Ding, Sensing beyond itself: Multi-functional use of ubiquitous signals towards wearable applicationsDigital Signal Processing 116, 103091 (2021)

Hyoyoung Jeong, Jong Yoon Lee, KunHyuck Lee, Youn J Kang, Jin-Tae Kim, Raudel Avila, Andreas Tzavelis, Joohee Kim, Hanjun Ryu, Sung Soo Kwak, Jong Uk Kim, Aaron Banks, Hokyung Jang, Jan-Kai Chang, Shupeng Li, Chaithanya K Mummidisetty, Yoonseok Park, Simone Nappi, Keum San Chun, Young Joong Lee, Kyeongha Kwon, Xiaoyue Ni, Ha Uk Chung, Haiwen Luan, Jae-Hwan Kim, Changsheng Wu, Shuai Xu, Anthony Banks, Arun Jayaraman, Yonggang Huang, John A Rogers, Differential cardiopulmonary monitoring system for artifact-canceled physiological tracking of athletes, workers, and COVID-19 patientsScience advances 7 (20), eabg3092 (2021)

Xiaoyue Ni, Wei Ouyang, Hyoyoung Jeong, Jin-Tae Kim, Andreas Tzaveils, Ali Mirzazadeh, Changsheng Wu, Jong Yoon Lee, Matthew Keller, Chaithanya K Mummidisetty, Manish Patel, Nicholas Shawen, Joy Huang, Hope Chen, Sowmya Ravi, Jan-Kai Chang, KunHyuck Lee, Yixin Wu, Ferrona Lie, Youn J Kang, Jong Uk Kim, Leonardo P Chamorro, Anthony R Banks, Ankit Bharat, Arun Jayaraman, Shuai Xu, John A Rogers, Automated, multiparametric monitoring of respiratory biomarkers and vital signs in clinical and home settings for COVID-19 patientsProceedings of the National Academy of Sciences 118 (19) e2026610118 (2021) 

Keum San Chun, Youn J Kang, Jong Yoon Lee, Morgan Nguyen, Brad Lee, Rachel Lee, Han Heul Jo, Emily Allen, Hope Chen, Jungwoo Kim, Lian Yu, Xiaoyue Ni, KunHyuck Lee, Hyoyoung Jeong, JooHee Lee, Yoonseok Park, Ha Uk Chung, Alvin W Li, Peter A Lio, Albert F Yang, Anna B Fishbein, Amy S Paller, John A Rogers, Shuai Xu, A skin-conformable wireless sensor to objectively quantify symptoms of pruritusScience advances 7 (18), eabf9405 (2021)

Xiaogang Guo, Xiaoyue Ni, Jiahong Li, Hang Zhang, Fan Zhang, Huabin Yu, Jun Wu, Yun Bai, Hongshuai Lei, Yonggang Huang, John A Rogers, Yihui Zhang, Designing mechanical metamaterials with kirigami‐inspired, hierarchical constructions for giant positive and negative thermal expansionAdvanced Materials 33 (3), 2004919 (2021)

2020

Jiarong Li, Changsheng Wu, Ishara Dharmasena, Xiaoyue Ni, Zihan Wang, Haixu Shen, Shao-Lun Huang, Wenbo Ding, Triboelectric nanogenerators enabled internet of things: A surveyIntelligent and Converged Networks 1 (2), 115-141 (2020)

KunHyuck Lee, Xiaoyue Ni, Jong Yoon Lee, Hany Arafa, David J Pe, Shuai Xu, Raudel Avila, Masahiro Irie, Joo Hee Lee, Ryder L Easterlin, Dong Hyun Kim, Ha Uk Chung, Omolara O Olabisi, Selam Getaneh, Esther Chung, Marc Hill, Jeremy Bell, Hokyung Jang, Claire Liu, Jun Bin Park, Jungwoo Kim, Sung Bong Kim, Sunita Mehta, Matt Pharr, Andreas Tzavelis, Jonathan T Reeder, Ivy Huang, Yujun Deng, Zhaoqian Xie, Charles R Davies, Yonggang Huang, John A Rogers, Mechano-acoustic sensing of physiological processes and body motions using soft, wireless devices interfaced to the skin at the suprasternal notchNature Biomedical Engineering 4, 148–158 (2020)

2019

Leonid Prokhorov, Valeriy Mitrofanov, Brittany Kamai, Aaron Markowitz, Xiaoyue Ni, Rana X Adhikari, Measurement of mechanical losses in the carbon nanotube black coating of silicon wafersClassical and Quantum Gravity 37 (1), 015004 (2019)

Xiaoyue Ni, Xiaogang Guo, Jiahong Li, Yonggang Huang, Yihui Zhang, John A Rogers, Two-dimensional mechanical metamaterials with widely-tunable unusual modes of thermal expansionAdvanced Materials 31 (48), 1905405 (2019)

Wubin Bai, Jiho Shin, Ruxing Fu, Irawati Kandela, Di Lu, Xiaoyue Ni, Yoonseok Park, Zhonghe Liu, Tao Hang, Di Wu, Yonghao Liu, Chad R Haney, Iwona Stepien, Quansan Yang, Jie Zhao, Khizar Rehan Nandoliya, Hao Zhang, Xing Sheng, Lan Yin, Keith MacRenaris, Anlil Brikha, Fraser Aird, Maryam Pezhouh, Jessica Hornick, Weidong Zhou, John A Rogers, Bioresorbable photonic devices for the spectroscopic characterization of physiological status and neural activityNature Biomedical Engineering 3 (8), 644-654 (2019)

Xiaoyue Ni, Haolu Zhang, Danilo B Liarte, Louis W McFaul, Karin A Dahmen, James P Sethna, Julia R Greer, Yield precursor dislocation avalanches in small crystals: the irreversibility transitionPhysical Review Letters 123 (3), 035501 (2019)

2017

Xiaoyue Ni, Stefanos Papanikolaou, Gabriele Vajente, Rana X Adhikari, Julia R Greer, Probing microplasticity in small-scale fcc crystals via dynamic mechanical analysisPhysical Review Letters 118, (15), 155501 (2017)

2016

Xiaoyue Ni, Julia R Greer, Kaushik Bhattacharya, Richard D James, Xian Chen, Exceptional resilience of small-scale Au30Cu25Zn45 under cyclic stress-induced phase transformationNano Letters 16 (12), 7621 (2016)

James P Sethna, Matthew K Bierbaum, Karin A Dahmen, Carl P Goodrich, Julia R Greer, Lorien X Hayden, Jaron P Kent-Dobias, Edward D Lee, Danilo B Liarte, Xiaoyue Ni, Katherine N Quinn, Archishman Raju, D Rocklin, Ashivni Shekhawat, Stefano Zapperi, Deformation of crystals: Connections with statistical physicsAnnual Review of Materials Research 47 (1) (2016)

Gabriele Vajente, Eric Quintero, Xiaoyue Ni, Koji Arai, Eric Gustafson, Norna Robertson, Eduardo J. Sanchez, Julia R. Greer, Rana X Adhikari, An instrument to measure mechanical up-conversion phenomena in metals in the elastic regime, Review of Scientific Instruments 87, 065107 (2016)